Recenties

Onze werkervaringen

Werkervaringen Huub Habets, Interim Manager:

Projectleider adres gerelateerde problematiek

Gemeente Veenendaal
november 2018 – heden (3 jaar)

Projectleider Wijkgerichte Aanpak

Gemeente Venlo
januari 2021 – heden (10 maanden)

Interim (project-)manager

Habets Interim Management
maart 2015 – heden (6 jaar 8 maanden). Habets Interim Management is een volwaardige partner op het gebied van advies en organisatie voor de overheid en het bedrijfsleven. Met als specialisatie veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. Habets Interim Management kent maar één doel: het streven naar úw succes.

Casuscoördinator rechtmatige zorg

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
januari 2020 – heden (1 jaar 10 maanden)

Projectleider

Gemeente Veenendaal
november 2017 – december 2018 (1 jaar 2 maanden)

Projectleider ondermijning en rechtmatige zorg

Gemeente Waalwijk
mei 2019 – april 2020 (12 jaar)

Projectleider

H10 gemeenten
april 2018 – januari 2019 (10 maanden) Regio Haaglanden. Het inrichten van een operationeel samenwerkingsnetwerk met lokale toezichthouders. Op basis van dit netwerk invulling geven aan een uitvoerings- en afwegingskader voor toezicht en handhaving binnen de Wmo en Jeugdwet. Daarnaast in afstemming met dit samenwerkingsnetwerk en andere relevante functionarissen het ontwikkelen en opstellen van werkprocessen en regionaal afgestemd beleid tegen misbruik en oneigenlijk gebruik, binnen de Wmo en Jeugdwet.

Adviseur Kenniscentrum Handhaving en Naleving

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
september 2015 – 2018 (3 jaar 4 maanden) Zuid Nederland, provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Habets Interim Management
is ingehuurd door VNG vanwege specifieke kennis op het gebied van handhavingsvraagstukken, adviesvaardigheden en projectmanagement binnen het brede sociale domein en is werkzaam binnen het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG.
Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KC H&N) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) helpt met slim en effectief handhaven in het sociale domein (werk, inkomen, zorg). De activiteiten richten zich primair op gemeenten. De ondersteuning leidt ertoe dat gemeenten hun activiteiten op het gebied van handhaving – ondanks de beperkte capaciteit – goed kunnen uitvoeren. Ook worden de kwaliteitsverschillen die tussen gemeenten bestaan, hierdoor verkleind.

Hoe we dat doen?

Allereerst adviseren en ondersteunen we gemeenten bij de implementatie van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen. Hierbij kunt u denken aan de Participatiewet en de (aanstaande aanpassingen van de) Fraudewet. Maar ook aan de recente uitdagingen Wmo2015 en Jeugdwet. Bij steeds meer gemeenten komt het complete sociale domein samen in wijk- of buurtteams. Het vormgeven van integer handelen ook op het gebied van rechtmatigheid in deze teams heeft dan ook een ‘status aparte’ binnen onze ambitie.

Daarnaast ontwikkelen we – samen met gemeenten en andere partners – innovatieve werkwijzen en instrumenten en helpen we gemeenten bij de uitvoering ervan. Voorbeelden hiervan zijn (de doorontwikkeling van) Informatiegestuurd Werken, gerichte themacontroles en de integratie van handhaving in de dienstverlening.

Mijn insteek binnen deze projecten was altijd om zorg en handhaving door elkaars bril te leren kijken. Om van daaruit vervolgens gezamenlijk op te trekken in de aanwezige problematiek. Daarvoor zaten in de door mij georganiseerde projecten ook zorgpartijen aan tafel zoals AMW, Jeugdzorg en woningbouwcorporaties.

Vanuit deze visie zijn de wijkgerichte aanpakken in Weert, Roermond, Heerlen, Den Bosch, Uden en het project huisvesting arbeidsmigranten te Eindhoven ingestoken. Dit betroffen meerjarige projecten, vaak met een looptijd van minimaal 2 jaar.
Uit de eindevaluaties van deze projecten is gebleken dat juist deze aanpak de bestuurders en de managementlagen binnen gemeenten aansprak en als succesvol zijn aangemerkt.

Wnd Manager Landelijk Kenniscentrum Handhaving

RCF Kenniscentrum Handhaving
januari 2014 – februari 2015 (1 jaar 2 maanden) In december 2013 ben ik gevraagd om waarnemend manager van het LKC te worden.
In deze rol binnen het LKC heb ik met succes, duidelijkere werkprocessen weten te introduceren en invulling gegeven aan de begrippen kennisontwikkeling en kennisbeheer.
Daarnaast heeft onder mijn verantwoordelijkheid de overdracht van het Ministerie van SZW en beheer van de huidige website van het RCF, Naleving.net plaatsgevonden.

Onder mijn verantwoordelijkheid zijn/is voor wat betreft de kennisontwikkeling op productniveau
– twee versies van het Spoorboekje Handhaving verschenen,
ten behoeve van medewerkers binnen de sector W&I van de gemeenten.
– de doorontwikkelingen van de AGA (Actie gerichte agenda) doorgevoerd,
als middel om het handhavingsbeleid bij gemeenten te kunnen verbeteren;
– de doorontwikkelingen van het onderwerp TOM, terugvordering op Maat doorgevoerd;
– de verkenning handhavingsmogelijkheden WMO 2015, verschenen;
– is als lid van de klankbordgroep van het ministerie van SZW met betrekking tot de wijzigingen
in de Wet SUWI (Wet SyRI) en het ontstaan van de AMvB met betrekking tot deze
wetswijziging tot stand gekomen;
– in samenwerking met DIVOSA een e-learning module ontwikkeld ten behoeve van
klantmanagers en
– het protocol Internetonderzoek verschenen, dat door het CBP is goedgekeurd, Dit protocol
biedt privacy handvatten voor gemeenten om op een veilige manier internetonderzoeken te
verrichten in het kader van rechtmatigheidsonderzoeken in met name het W&I domein.

Projectleider

Gemeente Eindhoven
2002 – 2015 (13 jaar)

Kennismakelaar

Landelijk Kenniscentrum Handhaving
januari 2013 – december 2013 (1 jaar)Vanaf 2012 actief om de kennis opgedaan in de 9 RCF kenniscentra handhaving te ontsluiten en landelijk opnieuw aan het werkveld ter beschikking stellen.

Projectleider Landelijke Interventiestructuur

RCF Kenniscentrum Handhaving Zuidoost Nederland
2006 – december 2012 (6 jaar) RCF kenniscentrum handhaving Als projectleider binnen de Landelijke Interventiestructuur heb ik in de regio Zuid Oost Nederland, dit betroffen de voormalige politieregio’s Limburg Zuid, Limburg Noord, Brabant Zuid Oost en grotendeels Brabant Noord, operationeel leiding gegeven aan integrale multidisciplinaire projecten.
In deze rol heb ik ervaring opgedaan met leiding geven aan projectteams. De projecten waren voornamelijk gericht op een wijkgerichte aanpak ter verbetering van veiligheid- en leefbaarheidsvraagstukken.
Deze projecten werden in zijn geheel, dus van vraag tot resultaatoplevering door mij georganiseerd. De samenwerkende partners in deze teams werden gevormd door mensen afkomstig van:
– Belastingdienst;
– UWV;
– SVB;
– Politie;
– Gemeentelijke afdelingen, zoals sociale diensten; bouw- en woningtoezicht (VTH); publiekszaken (GBA); vergunningen; gemeentelijke belastingen; leerplicht.

Werkervaring Tarik Divarci, Projectleider binnen Habets Interim Management:

Projectleider Pilot Wmo-pgb fraude

Gemeente Den Haag
januari 2016 – juli 2016 (7 maanden) Den Haag en omgeving, Nederland

Themaonderzoek | Sociaal Domein | Integrale handhaving

UWV
januari 2015 – december 2015 (1 jaar) Rotterdam en omgeving, Nederland

Inspecteur Handhaving

UWV
januari 2014 – december 2014 (1 jaar) Almere-Stad en omgeving, Nederland

Handhavingsdeskundige

UWV
januari 2013 – december 2013 (1 jaar) Almere-Stad en omgeving, Nederland

Uitkeringsdeskundige

UWV
januari 2012 – december 2012 (1 jaar) Almere-Stad en omgeving, Nederland

Adviseur (Kenniscentrum Handhaving en Naleving)

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
juli 2016 – heden (6 maanden) Utrecht en omgeving, Nederland

Divarci Consultancy

juli 2016 – heden (6 maanden) Hilversum

Handhavingsspecialist Toezicht & Handhaving bij Dienst SZW Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag
januari 2016 – juli 2016 (7 maanden) Den Haag en omgeving, Nederland

portret-tarik-orig